GDPR

Ochrana osobních údajů GDPR

 

 1. Jméno a adresa odpovědné organizace

Odpovědná organizace ve smyslu nařízení o ochraně osobních údajů je:

 

Kümpers Textil s.r.o

Plavy 100

46846 Plavy

Tel. +420 483 368 811

 

kuempers (a) kuempers (dot) cz

 

 

 1. Jméno a kontakt pověřence pro ochranu údajů

Kontaktní adresa pro odpovědného pověřence za ochranu osobních údajů je:

 

gdpr (a) kuempers (dot) cz

 

 1. Obecné informace o zpracování dat
 1. Rozsah zpracování osobních údajů

 

V zásadě shromažďujeme a používáme osobní údaje našich uživatelů pouze v rozsahu nezbytném. Shromažďování a používání osobních údajů našich uživatelů probíhá pravidelně pouze se souhlasem uživatele.

Výjimka platí v případech, kdy předchozí souhlas zpracování údajů je povoleno zákonem.

 

 1. Právní základ pro zpracování osobních údajů

 

Pokud získáme souhlas dotčené osoby ke zpracování osobních údajů slouží, článek 6 odst. obecným nařízením o ochraně údajů EU (GDPR).

Při zpracování osobních údajů nezbytných pro plnění smlouvy, kterého subjektem je osoba, slouží se čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR jako právní základ. To platí i pro operace zpracování potřebné pro provedení předsmluvní vztah.

Pokud je zpracování osobních údajů nezbytné pro splnění zákonné povinnosti, které podléhá naše společnost, slouží článek 6 odst. c GDPR jako právní základ.

V případě, že důležité zájmy subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby vyžadují zpracování osobních údajů, slouží článek 6 odst. d GDPR jako právní základ.

Pokud je zpracování údajů nezbytné k ochraně oprávněných zájmů naší společnosti nebo třetí strany a pokud zájmy, základní práva a svobody dotčených osob nemají přednost před prvním zájmem, slouží článek 6 odst. f GDPR jako právní základ pro zpracování.

 

 1. Vymazání a doba uchování dat

Osobní údaje subjektu budou odstraněny nebo zablokovány, jakmile zanikne důvod k uchovávání. Kromě toho může takové nakládání stanovit evropský nebo lokální legislativa v předpisech, právních předpisech nebo jiných předpisech EU, kterým podléhá správce. Zablokování nebo vymazání dat probíhá také v případě uplynutí doby pro uchovávání předepsané uvedenými zákony, pokud není zapotřebí další uchovávání údajů pro uzavření smlouvy nebo plnění smlouvy.

 

 1. Poskytování webových stránek a vytváření záznamových souborů

 

 1. Popis a rozsah zpracování údajů

Při každém přístupu k naší internetové stránce shromažďuje náš systém automaticky data a informace z počítačového systému příchozího počítače. Následující údaje se přitom shromažďují:

 1. informace o typu prohlížeče a používané verzí
 2. operační systém uživatele
 3. poskytovatel internetových služeb uživatele
 4. IP adresa uživatele
 5. datum a čas přístup
 6. internetové stránky, ze kterých uživatel přichází na naši internetovou stránku
 7. internetové stránky, které jsou přístupné systému uživatele prostřednictvím naší internetové stránky

 

Údaje jsou také uloženy v záznamových souborech našeho systému. Ukládání těchto údajů spolu s dalšími osobními údaji uživatele se neprovádí.

 

 1. Právní základ pro zpracování údajů

Právní základ pro dočasné uchovávání dat a záznamových souborů podléhá článku 6 odst. 1 písmeno f Obecné nařízení EU o ochraně údajů (GDPR).

 

 1. Účel zpracování údajů

Dočasné ukládání IP adresy systémem je potřebné k umožnění doručení webové stránky do počítače uživatele. Za tímto účelem musí být adresa IP uživatele zachována po dobu trvání relace.

 

Ukládání do záznamových souborů se provádí, aby se zajistila funkčnost internetových stránek. Kromě toho se údaje používají k optimalizaci internetových stránek a pro zajištění bezpečnosti našeho systému informačních technologií. Hodnocení údajů pro marketingové účely neprobíhá v tomto kontextu. Pro tyto účely je náš oprávněný zájem o zpracování údajů podle článku 6 odst. f GDPR.

 

 1. Doba uložení dat

Údaje budou vymazány okamžitě, pokud již nikdy nejsou nezbytné pro účely vyhledání. V případě shromažďování údajů, které si vyžadují webové stránky je to případ, kdy je příslušná relace dokončena.

 

V případě ukládání údajů do záznamových souborů je nejdéle po dobu sedm dní. Dodatečné uložení je možné. V tomto případě jsou IP adresy uživatelů odstraněny nebo odpojeny, takže přiřazení volajícího klienta již není možné.

 

 1. Možnost námitky a odstranění

Shromažďování údajů poskytovaných webovými stránkami a ukládání dat do záznamových souborů je nezbytné pro fungování webových stránek. V důsledku toho neexistuje žádná možnost námitky ze strany uživatele.

 

 1. Použití souborů cookie
 1. Popis a rozsah zpracování údajů

Naše webové stránky používají soubory cookie. Soubory cookie jsou textové soubory uložené v internetovém prohlížeči nebo v internetovém prohlížeči v počítačovém systému uživatele. Když uživatel navštíví web, soubor cookie může být uložen v operačním systému uživatele. Tento soubor cookie obsahuje charakteristický řetězec, který umožňuje jednoznačně identifikovat prohlížeč při opětovném otevření webu.

Používáme soubory cookie k tomu, abychom naši webovou stránku usnadnili. Některé prvky naší webové stránky vyžadují, aby byl volající prohlížeč identifikován i po přerušení stránky.

 

V souborech cookie jsou uloženy a předány následující údaje:

 1. Nastavení jazyka
 2. Článek v nákupním košíku
 3. Log-in informace

 

 1. Právní základ pro zpracování údajů

Právním základem pro zpracování osobních údajů pomocí cookies je čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR

 

 1. Účel zpracování údajů

Účelem použití technicky nezbytných souborů cookie je usnadnit používání webových stránek pro uživatele. Některé funkce našich webových stránek nelze nabízet bez použití cookies. Pro tyto je nutné, aby prohlížeč byl rozpoznán i po přerušení stránky.

 

 

Potřebujeme soubory cookie pro následující aplikace:

 1. Nakupování
 2. Přenos jazykových nastavení
 3. Pamatování klíčových slov

 

Uživatelská data shromážděná pomocí technicky nezbytných souborů cookie nebudou použity k vytváření uživatelských profilů.

 

Pro tyto účely je oprávněný zájem na zpracování osobních údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.

 

 1. Doba uložení dat, možnost námitky a odstranění

Soubory cookie jsou ukládány v počítači uživatele a předány naší straně. Proto jako uživatel máte plnou kontrolu nad používáním souborů cookie. Změnou nastavení v internetovém prohlížeči můžete vypnout nebo omezit přenos souborů cookie. Už uložené soubory cookie lze kdykoli smazat. To lze provést také automaticky. Pokud jsou cookies zakázány pro naše webové stránky, nemusí být možné plně využít všechny funkce webu.

 

Předávání souborů cookies aplikaci Flash nemůže být zabráněno nastavením prohlížeče, ale změnou nastavení přehrávače Flash Player.

 

 1. Newsletter
 2. Registrace
 3. Kontaktní formulář a Emailový kontakt
 1. Popis a rozsah zpracování dat

Na našich webových stránkách je k dispozici kontaktní formulář, který lze použít pro elektronický kontakt. Pokud uživatel využije tuto možnost, budou data zadaná do vstupní obrazovky přenesena a uložena.

 

V okamžiku odeslání zprávy jsou uložena také tato data:

 1. Adresa IP uživatele
 2. Datum a čas registrace
 3. název
 4. společnost
 5. E-mailová adresa

 

Pro zpracování dat v souvislosti s odesílacím procesem získává váš souhlas a odkazuje se na toto prohlášení o ochraně osobních údajů.

 

Případně je možné kontaktovat prostřednictvím poskytnuté e-mailové adresy. V takovém případě budou uloženy osobní údaje uživatele zasílané e-mailem.

 

V této souvislosti neexistuje žádné zveřejnění údajů třetím osobám. Data jsou použita výlučně pro zpracování konverzace.

 

 1. Právní základ pro zpracování údajů

Právní základ pro zpracování údajů je v přítomnosti souhlasu uživatele § 6 odst. 1 písm. GDPR.

 

Právním základem zpracování údajů předávaných v průběhu zasílání e-mailu je čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Pokud má e-mailový kontakt za cíl uzavřít smlouvu, pak dalším právním základem pro zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR.

 

 1. Účel zpracování údajů

Zpracování osobních údajů ze vstupní obrazovky nám slouží pouze k zpracování kontaktů. V případě kontaktu prostřednictvím e-mailu to také zahrnuje požadovaný legitimní zájem o zpracování dat.

Ostatní osobní údaje zpracované během procesu odeslání slouží k zabránění zneužití kontaktního formuláře a k zajištění bezpečnosti našich systémů informačních technologií.

 

 1. Doba uložení dat

Údaje budou vymazány, jakmile již nebudou potřebné pro účely jejich sběru. Pro osobní údaje ze vstupního formuláře kontaktního formuláře a e-mailu se jedná o případ, kdy skončí příslušná konverzace s uživatelem. Rozhovor je ukončen, pokud lze z okolností vyvodit, že relevantní skutečnosti byly konečně objasněny.

 

 1. Možnost námitky a odstranění

Uživatel má kdykoli možnost odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů. Pokud uživatel nás kontaktuje e-mailem, může kdykoliv vznést námitky proti uložení jeho osobních údajů. V takovém případě nemůže konverzace pokračovat.

 

Všechny osobní údaje uložené v průběhu kontaktu budou v tomto případě odstraněny.

 

 1. Práva dotčených osob

Následující seznam obsahuje všechna práva dotčených osob podle GDPR. Práva, která nejsou pro vaše vlastní webové stránky relevantní, nemusí být zmíněna. V tomto ohledu může být výpis zkrácen.

Pokud zpracováváme vaše osobní údaje, jste subjektem zpracování osobních údajů v smysle GDPR a máte odpovědnou osobu následující práva:

 

 1. Právo na informace

Můžete požádat zodpovědnou osobu, aby ověřila, zda jsou zpracovávány osobní údaje, které se vás týkají.

Pokud je takové zpracování k dispozici, můžete od odpovědné osoby požadovat potvrzení o následujících informacích:

 1. účely, pro které jsou osobní údaje zpracovávány;
 2. kategorie zpracovávaných osobních údajů;
 3. příjemci nebo kategorie příjemců, kterým byly osobní údaje, které se vás týkají, byly poskytnuty nebo jsou stále poskytovány;
 4. plánované trvání uložení vašich osobních údajů nebo, pokud nejsou k dispozici konkrétní informace, kritéria pro určení doby trvání uložení;
 5. existence práva opravit nebo vymazat osobní údaje, právo na omezení zpracování ze strany správce nebo práva na odvolání proti tomuto zpracování;
 6. o existenci práva na odvolání vůči orgánu dozoru;
 7. veškeré dostupné informace o zdroji dat, pokud nejsou osobní údaje shromažďovány od subjektu údajů;
 8. existence automatizovaného rozhodování včetně profilování v souladu s článkem 22, § 1 a 4 GDPR a - .. Alespoň v těchto případech - smysluplné informace o zúčastněných logiky a rozsahu a požadovaného dopadu takového zpracování pro dotčené osoby.

 

Náleží vám právo požadovat informace o tom, zda jsou osobní údaje týkající se vaší osoby předávány do třetí země nebo některé mezinárodní organizaci. V této souvislosti můžete požadovat, abyste v souvislosti s převodem byli informováni o vhodných zárukách podle čl. 46 GDPR.

 

 1. Právo na opravu

Máte právo na opravu a / nebo doplnění vůči správci, pokud jsou osobní údaje, které jsou zpracovávány, nesprávné nebo neúplné. Odpovědná osoba musí neprodleně provést opravu.

 

 1. Právo na omezení zpracování

Můžete požádat o omezení zpracování vašich osobních údajů za následujících podmínek:

 1. pokud zpochybňujete správnost vašich osobních údajů po určitou dobu, která umožňuje správci ověřit přesnost vašich osobních údajů;
 2. zpracování je protiprávní a odmítnete vymazání osobních údajů a místo toho budete požadovat omezení používání osobních údajů;
 3. správce již nepotřebuje osobní údaje pro účely zpracování, ale potřebujete k uplatnění, výkonu nebo ochraně právních nároků, nebo
 4. pokud jste podali námitku pro zpracování v souladu s čl. 21 odst. 1 a GDPR nebyla dosud stanoveno, legitimní důvody zodpovědného správce převáží nad vašimi důvody.

 

V případě, že je zpracování osobních údajů o vaší osobě omezeno, smí se tyto údaje

- na rozdíl od jejich uchování - zpracovávat jen s vaším souhlasem, nebo za účelem uplatňování, výkonu nebo ochrany právních nároků nebo za účelem ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodu významného veřejného zájmu Unie nebo členského státu.

 Jste informováni o zpracování a případné délky uchování dat.

 

 1. Právo na vymazání
 1. Povinnost vymazání

Můžete požádat správce o bezodkladné odstranění vašich osobních údajů a správce je povinen tuto informaci okamžitě odstranit, pokud je splněna jedna z následujících podmínek:

 1. Osobní údaje, které se vás týkají, již nejsou nezbytné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovávány.
 2. Odvoláváte svůj souhlas, na který se vztahuje Článek 6 odst. 1 písm. nebo čl. 9 odst. 2 písm. GDPR a neexistuje jiný právní základ pro zpracování.
 3. Podáte námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 GDPR a neexistují žádné přednostní oprávněné důvody pro zpracování nebo podáte námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 2 GDPR.
 4. Vaše osobní údaje byly zpracovány neoprávněně.
 5. Vymazání osobních údajů, které se vás týkají, je nutné pro splnění zákonné povinnosti podle práva Unie nebo práva členského státu, kterému podléhá správce.
 6. Osobní údaje, které se vás týkají, byly shromážděny ve vztahu k službám informační společnosti nabízeným podle čl. 8 odst. 1 GDPR.

 

 1. Předávání informací třetím osobám

Pokud správce zveřejnil vaše osobní údaje a je v souladu. Čl. 17 odst. 1 GDPR je povinný vymazat a  přijme vhodná opatření, včetně technických prostředků, s cílem informovat správce údajů, kteří zpracovávají osobní údaje, že jste jako dotčená osoba požádali o výmaz veškerých odkazů na tyto osobní údaje nebo kopií těchto osobních údajů.

 

 1. Výjimky

Právo na vymazání neexistuje, pokud je zpracování nezbytné pro:

 

 1. Uplatnění práva na svobodu projevu a informace;
 2. pro splnění právní povinnosti, které podléhají nebo jsou vyžadovány při zpracování podle práva Unie nebo členských států, předmět poplatku nebo pro plnění úkolu, který je ve veřejném zájmu nebo je prováděn v rámci výkonu veřejné správy, která byla převedena na zodpovědnou osobu;
 3. z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví podle čl. 9 odst. 2 písm. h a i a čl. 9 odst. 3 GDPR;
 4. pro archivní účely veřejného zájmu, vědecké nebo historické výzkumné účely nebo pro statistické účely podle čl. Čl. 89 odst. 1 GDPR, pokud jde o právu uvedeném v části a) pravděpodobně neznemožní realizaci těchto cílů nebo ji vážně neomezí, nebo
 5. pro uplatňování, výkon nebo obranu právních nároků.

 

 

 1. Právo na informování

Pokud jste uplatnili právo na opravu, vymazání nebo omezení zpracování osobních dat, je správce povinen oznámit všem příjemcům, kterým byly vaše osobní údaje poskytnuty, tuto opravu nebo vymazání údajů nebo omezení zpracování, ledaže se to zdá být nemožné nebo je to spojeno s nepřiměřenými náklady.

 

Máte právo, aby jste byli o těchto příjemcích informováni zodpovědnou osobou.

 

 1. Právo na přenositelnost osobních údajů

Máte právo obdržet osobně identifikovatelné informace, které jste poskytli správci, ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu. Kromě toho máte právo předat tyto údaje jiné osobě bez překážek správce za předpokladu, že

 1. se zpracování zakládá na souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR nebo čl. 9 odst. 2 písm. a GDPR nebo na smlouvě podle čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR a
 2. zpracování je prováděno pomocí automatizovaných postupů.

 

Při uplatnění tohoto práva máte také právo požadovat, aby osobní údaje o vaší osobě předal správce přímo jinému správci, pokud to je technicky možné. Svobody a práva jiných osob nesmí být ovlivněny.

Právo na přenositelnost dat se nevztahuje na zpracování osobních údajů nezbytných pro plnění úkolu, který je ve veřejném zájmu nebo je prováděn v rámci výkonu veřejné správy, která byla převedena na zodpovědnou osobu.

 

 

 1. Právo vznést námitku

Máte právo, z důvodů, které vyplývají z jejich specifické situace kdykoliv se zpracováním osobních údajů týkajících základě čl. 6 odst. 1 lit. e nebo f GDPR podáte námitku; to platí i pro profilování na základě těchto ustanovení.

 

Správce vaše osobní údaje dále nezpracovává, pokud není možné prokázat přesvědčivé legitimní důvody pro zpracování, které převáží vaše zájmy, práva a svobody, nebo zpracování slouží pro zjištění, výkon nebo ochranu právních nároků před soudem.

Pokud jsou osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu, máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů týkajících se takového marketingu; To platí i pro profilování, pokud je s takovou přímo spojeny (e-mail).

 

Pokud podáte námitku proti zpracování na účely přímého marketingu, vaše osobní údaje již nebudou zpracovány pro tyto účely.

Máte možnost v souvislosti s využíváním služeb informační společnosti – s dohledem na směrnici 2002/58 / EC - uplatnit své právo vznést pomocí automatizovaných procesů, v nichž jsou technické specifikace definovány.

 

 1. Právo na odvolání prohlášení o souhlasu se zpracováním údajů

Máte právo kdykoliv odvolat vaše prohlášení o souhlasu se zpracováním údajů. Odvolání souhlasu nemá vliv na legalitu zpracování provedeného na základě souhlasu do zrušení.

 

 1. Automatizované rozhodnutí v jednotlivých případech včetně profilování

Máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování - včetně profilování, které bude mít právní účinek nebo podobně se vás bude podobně týkat. To se nevztahuje na rozhodnutí, které:

 1. jsou nutná pro uzavření nebo plnění smlouvy mezi vámi a správcem,
 2.  jsou povoleny právními předpisy Unie nebo členského státu, kterým podléhá správce, a pokud tato právní úprava obsahuje vhodná opatření k ochraně vašich práv a svobod a oprávněných zájmů nebo
 3. jsou s vaším výslovným souhlasem

 

Tato rozhodnutí však nesmějí vycházet ze zvláštních kategorií osobních údajů podle čl. 9 odst. 1 GDPR, pokud čl. 9 odst. 2 písm. a nebo g GDPR a byla přijata přiměřená opatření k ochraně práv a svobod, jakož i vašich oprávněných zájmů.

S ohledem na v bodech a,c zmíněné případy, osoba odpovědná přijme vhodná opatření na ochranu práv a svobod, jakož i vaše oprávněné zájmy.

Pokud jde o případy uvedené v odstavcích 1 a 3, odpovědná osoba přijme vhodná opatření k zajištění práv a svobod a jejich oprávněných zájmů, včetně práva na zásah ze strany oprávněné osoby, na předložení vlastního stanoviska, ke kterému náleží právo na napadnutí rozhodnutí.

 

 1. Právo na podání stížnosti k dohlížejícímu orgánu

Bez újmy jiných opravných prostředků na základě správního práva nebo soudních opravných prostředků, máte právo podat stížnost k dohlížejícímu orgánu, zejména v členském státě, kde má bydliště, místo výkonu práce nebo místo údajného porušení, pokud se domníváte, že zpracování osobních údajů, které se vás týkají, GDPR porušuje.

Dohledový orgán, kterému byla podána stížnost, informuje stěžovatele o stavu a výsledcích stížnosti, včetně možnosti soudního opravného prostředku podle článku 78 GDPR.


Zpracováno systémem WEBEasy od firmy TH SOFT. Vytištěno ze stránek www.kuempers.cz 12. 7. 2024, 14:57